Unizo Sint-Michiels

Art 1 :
UNIZO Sint-Michiels organiseert een actie onder de naam: Eindejaarsactie UNIZO-SINT-MICHIELS . De procedures van deze actie worden in het onderhavige reglement gespecificeerd. De actie loopt van 1 december tot en met 31 december.

 
Art 2 :
Het doel van deze eindejaarsactie is het promoten en stimuleren van de plaatselijke handel en handelaars te Sint-Michiels.

 
Art 3 :
De deelnemende handelaars bepalen volledig zelf welke aankoopsom minimaal vereist is voor één stempel . Bij elke deelnemende handelaar staat een bus, waarin de volle spaarkaarten kunnen gedeponeerd worden. Een spaarkaart is slechts geldig voor zover in alle vakjes (12) een duidelijke officiële UNIZO-stempel staat en voor zover de keerzijde volledig ingevuld is.
De deelnemende handelaars ontvangen van UNIZO Sint-Michiels een factuur, die moet betaald worden uiter-lijk op de op de factuur vermelde vervaldag. Indien de factuur niet is betaald op de vervaldag, zal de deelnemende handelaar van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 10 %, en dit tot datum volledige betaling, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het nog openstaand factuurbedrag, met een minimum van € 50,00. Bij niet-tijdige betaling van de factuur zal de deelnemende handelaar bovendien, behoudens de verwijlintresten en de forfaitaire schadevergoeding (zie boven), de invorderingskosten verschuldigd zijn welke zijn gemaakt door UNIZO Sint-Michiels om de betaling te bekomen.

 
Art 4 :
De trekking van de winnende spaarkaarten gebeurt op de eerste of tweede woensdag van januari van het jaar volgend op de eindejaarsactie en gebeurt onder toezicht van een beëdigd persoon aangesteld door de Stad Brugge, wiens beslissingen onherroepelijk zijn. Enkel geldige spaarkaarten komen in aanmerking voor de trekking. Onleesbare of onvolledige spaarkaarten komen niet in aanmerking voor een prijs, waaromtrent de beëdigde persoon aangesteld door de Stad Brugge eveneens autonoom beslist. Ook daaromtrent is zijn/haar beslissing onherroepelijk.

 
Art 5 :
De winnende spaarkaarten zijn geldig tot en met 15 februari van het jaar volgend op de eindejaarsactie en kunnen enkel geldig tot uiterlijk die dag ingewisseld worden bij CENTEA KANTOOR VERHELST, dit enkel tijdens de openingsuren. Na 15 februari van het jaar volgend op de eindejaarsactie kunnen de winnende spaarkaarten niet meer ingeruild worden voor de voorziene (hoofd)prijs noch voor een compensatoire schadevergoeding of enige andere vergoeding.

 
Art 6 :
De lijst van alle winnaars zal bekendgemaakt worden op de website www.unizosintmichiels.be.

 
Art 7 :
Nadere uitleg omtrent het prijzenpakket kan steeds opgevraagd worden op het secretariaat van UNIZO Sint-Michiels. De organisatoren verbinden er zich uitdrukkelijk toe de prijzen exclusief af te nemen bij de deelnemende handelaars, die bovendien UNIZO-lid moeten zijn te Sint-Michiels zelf, tenzij voor de aangeboden prijs geen handelaar/verdeler kan teruggevonden worden onder de deelnemende handelaars/leden van UNIZO-Sint-Michiels.

 
Art 8 :
De prijzen worden in geen enkel geval geruild tegen hun waarde in speciën.

 
Art 9 :
Indien van toepassing, is de BTW op de (hoofd-)prijs ten laste van de winnaar. De prijs is pas definitief verworven na aanvaarding van deze uitdrukkelijke voorwaarden binnen de 8 dagen na kennisname. Bij het niet-aanvaarden van de (hoofd-)prijs of het niet respecteren van bovengenoemde uitdrukkelijke voorwaarden wordt de (hoofd-)prijs niet uitgereikt, zonder enige vergoeding.Een stilzwijgen wordt gelijkgesteld met een aanvaarding.

 
Art 10 :
De organisatoren wijzen elke verantwoordelijkheid af bij wijziging of annulering van deze actie om redenen van overmacht.

 
Art 11 :
Elke deelnemer aan de actie verleent automatisch toestemming voor het gebruik van zijn/haar gegevens met het oog op publicitaire doeleinden die betrekking hebben op de actie zelf.

 
Art 12 :
Deelname aan de eindejaarsactie houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situa-ties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisatoren.

 
Art 13 :
In geval van discussie omtrent de eindejaarsactie of omtrent huidig reglement zijn enkel de rechtbanken te Brugge bevoegd.
 

Art 14 :
De actie werd goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen onder machitingsnummer E/004/2016.