Unizo Sint-Michiels

Get Adobe Flash player

1. UNIZO Sint-Michiels organiseert een actie onder de naam: Eindejaarsactie UNIZO-SINT-MICHIELS . De procedures van deze actie worden in het onderhavige reglement gespecificeerd. De actie loopt van 1 december tot en met 31 december.

2. Het doel van deze eindejaarsactie is het promoten en stimuleren van de plaatselijke handel en handelaars te Sint-Michiels.

3. De deelnemende handelaars bepalen volledig zelf  welke aankoopsom minimaal vereist is voor één lot . De deelnemende handelaars ontvangen van UNIZO Sint-Michiels een factuur, die moet betaald worden uiterlijk op de op de factuur vermelde vervaldag. Indien de factuur niet is betaald op de vervaldag, zal de deelnemende handelaar van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 10 %, en dit tot datum volledige betaling, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het nog openstaand factuurbedrag, met een minimum van € 50,00. Bij niet-tijdige betaling van de factuur zal de deelnemende handelaar bovendien, behoudens de verwijlintresten en de forfaitaire schadevergoeding (zie boven), de invorderingskosten verschuldigd zijn welke zijn gemaakt door UNIZO Sint-Michiels om de betaling te bekomen.

4. De trekking van de winnaar(s) gebeurt in de eerste of tweede week van januari van het jaar volgend op de eindejaarsactie, en gebeurt onder toezicht van de organisator, wiens beslissingen onherroepelijk zijn.

5. De winnende loten  zijn geldig tot en met 14 februari van het jaar volgend op de eindejaarsactie en kunnen enkel geldig tot uiterlijk die dag ingewisseld worden bij CRELAN ( KANTOOR VERHELST), Rijselstraat 104, 8200 SINT-MICHIELS, dit enkel tijdens de openingsuren. Vanaf 15 februari van het jaar volgend op de eindejaarsactie kunnen de winnende loten niet meer ingeruild worden voor de voorziene (hoofd)prijs noch voor een compensatoire schadevergoeding of enige andere vergoeding.

6. Er worden op de trekking voor de hoofdprij(s)(zen) tevens 2 reservenummers getrokken, met name een eerste en een tweede reservenummer, die eveneens enkel geldig zijn tot en met 14 februari van het jaar volgend op de eindejaarsactie. De bezitters van een lot met een reservenummer moeten zich uiterlijk op 14 februari van het jaar volgend op de eindejaarsactie melden bij CRELAN (KANTOOR VERHELST), dit enkel tijdens de openingsuren. Vanaf 15 februari van het jaar volgend op de eindejaarsactie kan, evident enkel indien het winnende lot niet tijdig werd ingewisseld bij CRELAN (KANTOOR VERHELST), het lot met het eerste reservenummer, dat bovendien tijdig werd aangemeld, ingeruild worden. Indien op dat ogenblik evenmin het eerste reservenummer werd aangemeld, kan het lot met het tweede reservenummer, dat bovendien tijdig werd aangemeld, ingeruild worden. Bij aanmelding vanaf 15 februari van het jaar volgend op de eindejaarsactie kan het reservelot niet meer ingeruild worden voor de hoofdprijs noch voor een compensatoire schadevergoeding of enige andere vergoeding.

7. De lijst van alle winnaars zal bekendgemaakt worden op de website www.unizosintmichiels.be.

8. Nadere uitleg omtrent het prijzenpakket kan steeds opgevraagd worden op het secretariaat van UNIZO Sint-Michiels. De organisatoren verbinden er zich uitdrukkelijk toe de prijzen exclusief af te nemen bij de deelnemende handelaars, die bovendien UNIZO-lid moeten zijn te Sint-Michiels zelf, tenzij voor de aangeboden prijs geen handelaar/verdeler kan teruggevonden worden onder de deelnemende handelaars/leden van UNIZO-Sint-Michiels.

9. De prijzen worden in geen enkel geval geruild tegen hun waarde in speciën.

10. Indien van toepassing, is de BTW op de hoofdprijs ten laste van de winnaar. De hoofdprijs is pas definitief verworven na aanvaarding van deze uitdrukkelijke voorwaarden. Bij het niet-aanvaarden van de hoofdprijs of het niet respecteren van bovengenoemde uitdrukkelijke voorwaarden gaat de hoofdprijs naar de eerste of tweede reserve-winnaar, in die volgorde, zonder enige vergoeding.

11. Aanvaarden van de hoofdprijs en de uitdrukkelijke voorwaarden gebeurt ten laatste 8 dagen na aanmelding van de winnaar, doch uiterlijk op 14 februari van het jaar volgend op de eindejaarsactie, zo niet gaat de hoofdprijs naar de eerste of tweede reserve-winnaar, in die volgorde. Een stilzwijgen wordt gelijkgesteld met een aanvaarding.

12. De organisatoren wijzen elke verantwoordelijkheid af bij wijziging of annulering van deze actie om redenen van overmacht.

13. Elke deelnemer aan de actie verleent automatisch toestemming voor het gebruik van zijn/haar gegevens met het oog op publicitaire doeleinden die betrekking hebben op de actie zelf.

14. Deelname aan de eindejaarsactie houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisatoren.

15. In geval van discussie omtrent de eindejaarsactie of omtrent huidig reglement is enkel het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken te Brugge bevoegd.

16. Machtigingnr : H/001/2019